• Lorem ipsum

Inleiding
coollamp.nl is een handelsnaam van CFocus B.V, hierna te noemen CFocus. Door middel van deze privacy verklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door CFocus.

Wat zijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar u als individu. Denk hierbij niet alleen aan naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook uw computer IP-adres.

Wat is verwerken van gegevens
Verwerken is een uitermate breed begrip, maar ook een wettelijk begrip. Het omvat alle handelingen die men kan uitvoeren met gegevens: vastleggen, verzamelen, bewaren, rangschikken, bijwerken, wijzigen, opvragen, gebruiken, raadplegen, beschikbaar maken, doorsturen, verspreiden, samenbrengen, archiveren, verbanden tussen gegevens leggen, uitwissen, afschermen en vernietigen van gegevens.

Waarom CFocus gegevens nodig heeft
CFocus c.q. coollamp.nl kan haar bedrijfsactiviteiten niet uitvoeren zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij volgen hierin de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG).

De persoonsgegevens zijn nodig om de koopovereenkomst uit te voeren of om u een passende aanbieding te kunnen doen. De verwerking is rechtmatig omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst dan wel omdat u toestemming heeft gegeven voor de verwerking. De persoonsgegevens kunnen eveneens gebruikt worden om de belevenis c.q. inhoud van onze webwinkel te verbeteren. Deze informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Welke gegevens gebruikt CFocus
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens (verzendadres, facturatieadres)
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

Als u de webwinkel van coollamp.nl bezoekt, wordt uw toestemming gevraagd om gegevens over u vast te leggen door middel van cookies.

Hoe verkrijgt CFocus uw gegevens
Wij ontvangen gegevens rechtstreeks van u, bijvoorbeeld omdat u ons informatie verstrekt via onze webwinkel, omdat u onze producten wil aanschaffen c.q. gebruik wilt maken van onze diensten of omdat u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief. 

Hoe beveiligt CFocus uw gegevens
Uitgangspunt is om zo min mogelijk persoonsgegevens vast te leggen, alleen die gegevens die echt noodzakelijk zijn. Daarnaast neemt CFocus passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens in verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. De webwinkel coollamp.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door CFocus verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met CFocus op via [email protected].

Hoe lang bewaart CFocus uw gegevens
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Het delen van uw gegevens
CFocus verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen een wettelijke verplichting.

Webwinkel software (SAAS)
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed gebruikt een eenvoudige cookie voor platformstabiliteit en om cookievoorkeuren op te slaan. De cookie verzamelt geen persoonsgegevens. De cookie kan niet worden uitgeschakeld. De cookievoorkeuren van een klant worden één jaar lang bewaard als zij een voorkeur opgeven.Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Zakelijk e-mail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Google, de G Suite applicatie. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Google heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Het in kaart brengen van websitebezoek
Op de website van coollamp.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. CFocus gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
CFocus maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de webwinkel gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van coollamp.nl bij de Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze webwinkel gebruikt wordt, om rapporten over de webwinkel aanCFocus te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. CFocus heeft hier geen invloed op. CFocus heeft Google geen toestemming gegeven om via coollamp.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Externe verkoopkanalen
Wij verkopen een deel van  onze producten via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Financieel
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel delen. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Uw rechten in het algemeen
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan uw contactpersoon binnen CFocus c.q. coollamp.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan uw contactpersoon binnen CFocus c.q. coollamp.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan uw contactpersoon binnen CFocus c.q. coollamp.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van CFocus. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen CFocus c.q. coollamp.nl.

Gegevens verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar [email protected]. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen
CFocus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld om de conformiteit aan de vigerende wet- en regelgeving te waarborgen.

Versie 01.02 / Laatst gewijzigd: maart 2019